Regulamin hotelu

§ 1 Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności Hotelu oraz Gości, a także zasady przebywania na terenie Hotel Mużakowski Health Resort Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – spółkę komandytową z siedzibą w Łęknicy zwaną w Regulaminie „Hotelem” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując którejkolwiek spośród ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu: hotelgospoda-muzakowski.pl

§ 2 Doba hotelowa

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest wyłącznie na pełne doby hotelowe, które trwają od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 2. Gość powinien zgłosić zamiar przedłużenia swojego pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku, niedokonania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt albo rażących naruszeń Regulaminu przez Gościa podczas jego pobytu.
 4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy przez Gościa po godzinie 14.00 jest traktowane, jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę hotelową.

§ 3 Rezerwacja i meldunek

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Gość hotelowy nie może udostępniać pokoju osobom trzecim.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.

§ 4 Odpowiedzialność Gości

 1. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu Gość hotelowy może zostać obciążony karą umowną w wysokości 200 zł za każde stwierdzone naruszenie zakazu, przy czym nie wyłącza to uprawnienia Hotelu do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej, jeżeli szkoda wyrządzona przez Gościa hotelowego przewyższa jej wysokość.
 4. Każdorazowo, opuszczając pokój hotelowy, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte, światło zgaszone, krany zakręcone, a wszelkie urządzenia elektryczne wyłączone.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza do pokoju Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50 zł.

§ 5 Odpowiedzialność Hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w granicach określonych przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną w pełnej wysokości wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Parking przy Hotelu nie jest parkingiem strzeżonym. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§ 6 Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany.
 2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przez Hotel Mużakowski Health Resort Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – spółkę komandytową z siedzibą w Łęknicy przy ul. 1 Maja 8 (68-208 Łęknica) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i może zostać w dowolnym momencie wycofane, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

§ 8 Postanowienia dodatkowe

 1. W Hotelu akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą w kwocie 50 zł / doba. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez niewyrządzone. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania odrębnego regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Hotelu. Regulamin znajduje się w recepcji.
 2. Miejsca ogólnodostępne na terenie hotelu są monitorowane i rejestrowane. Nagrania z monitoringu kasowane są po 7 dniach i są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Gość hotelu wchodząc na teren obiektu wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail: info@HotelGospoda-Muzakowski.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.