Rezerwat nad Młyńską Strugą

Rezerwat nad młyńską strugą leży nad rzeczką Skrodą, zwaną czasami również Młyńską Strugą. Rejon ten to natura w czystej postaci – dlatego też obszar został objęty programem NATURA 2000 oraz utworzony został rezerwat.

Nazwa nad młyńską strugą bierze się stąd, że droga przez rezerwat prowadzi do ruin dawnej niemieckiej osady Młyna Kucyk Rzeczka Skroda jest bardzo urokliwa z uwagi na jej meandry oraz zabarwienie wód czerwono-szmaragdowe. W połowie odelgości drogi do ruin napotkacie Państwo rozlewiska utworzone w skutek aktywności bobrów, w sezonie wiosennym oraz jesiennym wspomniane rozlewiska wyglądają niepowtarzalnie – jak mokradła do których wylano kawę Cappucino.  Można tu spotkać również lisy, sarny, jelenie i wilki. (spokojnie nie zjedzą nas wszystkich – warto wybrać się grupą, aby poświecić 1 os. w razie czego:)). Jest to świetne miejsce dla entuzjastów fotografowania natury i krajobrazów. Uważni turyści znajdą tu również ślady po przechodzącym froncie podczas II wojny światowej. Młyńskie koło z ruin młyna kucyk znajduje się w Miejskim Ośrodku Kultury – jako artefakt i ciekawostka. 

Rezerwat graniczy z Geoparkiem Łuk Mużakowa. Stanowi fragment charakterystycznego lasu naturalnego mieszanego z bogatym runem właściwym dla borów bukowo-dębowych.

Rezerwat nad Młyńską strugą jest jedną z najciekawszych, przyrodniczych i krajobrazowych, atrakcji w bezpośrednim sąsiedztwie Łęknicy.

Szlak, przez rezerwat od strony Łęknicy, zaczyna się od ulicy Wiejskiej i wiedzie w pobliżu licznych meandr rzeczki Skrody, do ruin dawnego młyna „Kucyk” – naprawdę warto zobaczyć ten naturlany, bogaty krajobraz. Początek trasy psuje widok dawnego wysypiska śmieci, jednak kierując się od niego w prawo [kierunek południowy-wschód] jest już tylko lepiej. Jest to świetna propozycja dla entuzjastów rowerów.

https://osmand.net/Polecam korzystanie z Open street map – OSMAND na urządzenia mobilne lub powrót tą samą drogą.

Poniżej wskazówki na mapie google

W rezerwacie przyrody zabrania się:

1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody;

2) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

3) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;

4) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

5) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;

7) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;

8) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;

9) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

10) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;

11) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;

12) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

13) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;

14) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

15) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;

16) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

17) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami wskazanymi przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

18) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;

19) zakłócania ciszy;

20) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

21) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

22) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

23) prowadzenia badań naukowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

24) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw środowiska;

25) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

26) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Rzeczka Skroda - Rezerwat nad Młyńską Strugą

Wskazówki dojazdu oraz lokalizacja Rezerwatu nad Młyńską Strugą – bardzo prosimy o zachowanie porządku w tym miejscu, zabraniu śmieci z powrotem ze sobą oraz o nie zbaczanie ze ścieżki – gdyż jest to zabronione.