Łuk Mużakowa

Geopark Łuk Mużakowa - lotnicze
Geopark Łuk Mużakowa - zdjęcie lotnicze

Łuk Mużakowa (Łużycki Wał Graniczny) – to struktura geologiczna, będąca największąw Europie moreną czołową powstałą w wyniku działalności lądolodu sprzed 450 tys. lat w okresie zlodowacenia skandynawskiego. Jej kształt ma postać ogromnej, 40-kilometrowej podkowy o szerokości od 3 do 5 km. Forma łuku jest wyjątkowo pięknie ukształtowana i co ciekawe widoczna z kosmosu.

 

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa – położony w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego rozciąga się na powierzchni 18,2 tys. ha tworząc malowniczy krajobraz, który zachwyci każdego pasjonata geoturystyki. Na obszarze parku występuje największe w Polsce „pojezierze antropogeniczne”, powstałe na skutek eksploatacji węgla brunatnego, glin, żwiru i piasku.

 Przez park prowadzi ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”. Trasa posiada duże walory krajobrazowe i umożliwia zapoznanie się z obiektami przyrody nieożywionej, będącymi wytworami zarówno procesów naturalnych, jak i działalności człowieka.

Geopark Łuk Mużakowa – to transgraniczny obszar zlokalizowany w części polskiej i niemieckiej o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno – krajobrazowych. Celem ustanowienia Geoparku jest przekazywanie wiedzy z zakresu poszukiwania i wydobywania kopalin, zmian krajobrazu naturalnego w związku z działalnością górniczą oraz powiązania

 rozwoju kulturowego z rozwojem przemysłu wydobywczego. Geopark, dzięki swoim walorom świata abiotycznego, jako jedyny w Polsce należy do Sieci Geoparków Europejskich (EGN) i Światowych (GGN), a od 2015 roku szczyci się tytułem Światowego Geoparku UNESCO.

Informacje praktyczne:

Strona polska:
Łuk Mużakowa
https://lipinki.zielonagora.lasy.gov.pl/luk_muzakowa

Łuk Mużakowa ciągnie się od miejscowości Tuplice po rejony Döbern, więc jednoznaczna lokalizacja nie jest możliwa.

 

Strona niemiecka:
Geopark Muskauer Faltenbogen
http://www.muskauer-faltenbogen.de

Powszechnie uważa się, że rejony w pobliżu Łęknicy oraz Weisswasser i Kromlau są najbardziej urokliwe.

Zwiedzanie:

Trasa geo-turystyczna Dawna Kopalnia Babina

Charakterystyka:

Łuk Mużakowski to ciąg wzniesień morenowych rozciągających się od miejscowości Tuplice, Trzebiel i Łęknica po stronie polskiej oraz Weißwasser, Dőbern po stronie niemieckiej. W środkowej jest on podzielony doliną rzeki Nysy Łużyckiej, która wyznacza granicę państwową. Morena jest położona w obrębie: niemieckich landów – Saksonii i Brandenburgii oraz województwa lubuskiego w Polsce (powiat żarski). 

Łuk Mużakowa powstał w efekcie działalności lądolodu skandynawskiego, z okresu zlodowaceń południowopolskich i środkowopolskich. Posiada on unikalną formę, a jego wewnętrzna budowa cechuje się wychyleniem warstw geologicznych. Wychylone ku powierzchni pokłady węgla brunatnego były eksploatowane w licznych odkrywkowych i podziemnych kopalniach. Obecnie teren Łuku Mużakowa przedstawia fantastyczny krajobraz polodowcowy i pogórniczy, gdzie możemy obserwować współczesne procesy przemian środowiskowych. 

Wysokie walory geologiczne, przyrodnicze i środowiskowe obszaru Łuku Mużakowa zadecydowały o objęciu go programem ochrony i promocji dziedzictwa geologicznego w formie geoparku. Geopark Łuk Mużakowa od roku 2011 należy do sieci geoparków europejskich posiadających wsparcie UNESCO. Polska część obszaru podlega prawnej ochronie w formie parku krajobrazowego. Zapraszamy Państwa do zwiedzenia jednego z wielu obiektów turystycznych Geoparku, jakim jest ścieżka geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina”.